0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Anunț concurs

Primăria Comunei Pişchia, judeţul Timiş, organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului relații cu publicul, registratură și monitorizarea procedurilor administrative, al aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Pişchia, concurs organizat în baza O.U.G. nr.80/16.06.2022 privind  reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar.

 1. Denumirea funcţiei publice de execuție vacantă:
 • Consilier, clasa I, grad profesional debutant-ID 570589 în cadrul Compartimentului relații cu publicul, registratură și monitorizarea procedurilor administrative;
 • Durata normala a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână.
 1. Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele:

– selecție dosare

– proba scrisă

– interviu

 1. 3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1. Locul de desfășurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Pişchia, nr.261, Comuna Pișchia, jud.Timiș.

3.2.Probele concursului:

– selecție dosare: – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;

– data şi ora probei scrise: 28.11.2022, ora  10.00;

– data şi ora interviului: 5.12.2022, ora  11.00;

3.3. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:

Dosarele  de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Pişchia din data de 27.10.2022 pînă în data de 15.11.2022.

 1. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile generale : – candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b)cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d)are capacitate deplină de exercițiu;

e)este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

f)îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g)îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j)nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k)nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

4.2.Condiţii specifice pentru participarea la concurs:

studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice: nu este cazul;

 1. Bibliografia:
 • Constituția României, republicată, modificările si completările ulterioare;
 • Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 202/2002privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului 33/2002 – privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a peițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului 137/2000privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea  Programului de masuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare;

Persoana de contact: Melinte Marioara, inspector principal, tel. 0256234101, fax 0256-234101, e-mail primaria_pischia@yahoo.com.

Documentul poate fi descărcat aici:

Anunț concurs

Dosar concurs

ANEXA Nr.3 – FORMULAR INSCRIERE CONCURS BT