Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Nr.
crt.
DataDenumire proiect de hotărâre de consiliu local
433924.03.2021Proiect de Hotărâre
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Pișchia, care va funcționa în anul școlar 2021-2022
433824.03.2021Proiect de Hotărâre
privind atribuirea unor terenuri, în folosință gratuită, tinerilor pentru unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15 / 2003
433724.03.2021 Proiect de Hotărâre
privind retragerea dreptului de proprietate asupra unor terenuri atribuite tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15 / 2003
432415.02.202321Proiect de Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Comuna Pișchia și Administrația Bazinală de Apă Banat – SGA Timiș
12.02.2021Proiect de Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile februarie-aprilie 2021
9.09.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Protocol pentru predarea amplasamentului destinat implementarii proiectului de investiție “Realizare baza sportivă – Sala de sport școlară, comuna Pișchia, județul Timiș”
455216.09.2020Proiect de Hotărâre
privind darea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Române Sălciua Nouă a terenului în suprafață de 2877 mp înscris în C.F. nr. 405631 Pișchia, nr.top. 1680-1690,1692,1694/17/137, situat în localitatea Sălciua Nouă, comuna Pișchia, judetul Timiș
454116.09.2020Proiect de Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință al imobilului nr.217, din localitatea Bencecu de Sus, numitei Hăngănuț Lenuța în calitate de chiriaș
454016.09.2020Proiect de Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință al imobilului nr.77, ap.1, din localitatea Bencecu de Sus, numitei Toader Andrada – Alisa în calitate de chiriaș
453916.09.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea listei de priorități și repartizarea unei locuințe sociale din fondul locativ de stat prin închiriere
453816.09.2020Proiect de Hotărâre
privind respingerea solicitării de atribuire a unei locuințe sociale, prin închiriere, din fondul locativ de stat
453704.09.2020Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan,categoria de folosință curți construcții, înscris în CF 403071, top.126-127/c, în suprafață de 1.230 mp,situat în intravilanul localității Pișchia,comuna Pișchia, proprietatea Comunei Pișchia
45374.09.2020Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan,categoria de folosință construcții”, înscris în CF 403071,top.126-127/c, în suprafață de 1.230mp, situat în intravilanul localității Pișchia, comuna Pișchia, proprietatea Comunei Pișchia
453531.08.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea încheterii unui protocol de colaborare între Comuna Pișchia și A.B.A. Banat – SGA Timiș
435123.06.2020Proiect de Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anul 2020
434923.06.20202Proiect de Hotărâre
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Guță Horațiu-Nicolae, ca urmare a schimbării domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială
4347 4.06.2020 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local al Comunei Pișchia pe anul 2019
434804.06.2020Proiect de Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anului 2019
1908.05.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. nr. IG173301007 din 06.10.2017
1808.05.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea unei finanțări complementare pentru asigurarea cheltuielilor asociate procesului de invățământ preuniversitar de stat, în vederea gestionării unor situații de urgență, precum și aprobarea contractului  de management administrativ-financiar încheiat între directorul unităților de învățământ preuniversitar și primarul Comunei Pișchia
1708.05.2020Proiect de Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anului 2020
1608.05.2020Proiect de Hotărâre
privind modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pișchia nr.20 din 30.04.2020 privind achiziționarea a 50 tablete PC cu abonament Ia Internet pentru elevii defavorizați din Comuna Pișchia în vederea participării Ia activitățile de învățământ online desfășurate în afara orelor de clasă
1523.04.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173300420 din 08.08.2017
1423.04.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de Ia Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173300616 din 24.08.2017
1314.04.2020Proiect de Hotărâre
privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea studiilor de oportunitate, caietelor de sarcini și a regulamentelor de desfășurare a licitațiilor publice în vederea vânzării autovehiculului special N3 Renault  Midlurn SG gunoieră, cu număr  de înmatriculare TM33PCP și a Tractorului UTB650
1214.04.2020Proiect de Hotărâre
privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei Pișchia, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
1113.04.2020Proiect de Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședintele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile aprilie – iunie 2020
1018.03.2020Proiect de Hotărâre
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și a amenzilor pentru anul 2021
96.03.2020Proiect de Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul I al anului 2020
8 3.03.2020 Proiect de Hotărâre
privind atribuirea dreptului de folosință persoanelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 15 /2003  asupra parcelelor de teren în vederea construirii unor locuințe proprietate pcrsonală și respingerea unor cereri
7 21.02.202 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2020
6 21.02.202 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pișchia pentru anul 2020
5 07.02.2020 Proiect de Hotărâre
privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Pișchia și a Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotarârea nr.25/19.05.2004, prelungit prin Hotărârea nr.20/30.04.2014 până Ia intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General
405.02.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea organizarii rețelei  școlare a unităților de învățământ  preuniversitar de stat a Comunei Pișchia, care va funcționa în anul  școlar 2020-2021
3 05.02.2020 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de catre RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurate în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr.2303/08.12.2017
2 27.01.2020 Proiect de Hotărâre
privind intabularea provizorie în cartea funciară a unor imobile având categoria de folosință “Drum de exploatare”
1 07.01.2020 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2019