Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Nr.
crt.
DataDenumire proiect de hotărâre de consiliu local
442520.12.2023Proiect de Hotărâre
privind vânzarea la licitație publică a terenului situat în localitatea Murani, în suprafață de 4.814 mp, înscris în C.F. nr. 409718 Pișchia, nr. top. 409718, tarla Cv5Ps2
442011.12.2023Proiect de Hotărâre
privind vânzarea la licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Murani, în suprafață de 1.798 mp, înscris în C.F. nr. 402948 Pișchia, top. (vechi) 102 -103/3
441929.11.2023Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 1.933 mp, înscris în C.F. 408832 Pișchia
441829.11.2023Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 2.302 mp, înscris în C.F. 408831 Pișchia
440513.11.2023Proiect de Hotărâre
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pișchia începând cu 1 ianuarie 2024
440413.11.2023Proiect de Hotărâre
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pișchia, începând cu luna noiembrie 2023
440310.11.2023Proiect de Hotărâre
privind aprobarea participării la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie finanțat din Fondul pentru modernizare, apelul de proiecte “Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice” pentru obiectivul de investiții “Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în comuna Pișchia, județul Timiș” și aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați și Anexa
44022.11.2023Proiect de Hotărâre
privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Pișchia nr. 63 din 20.09.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – Faza PT pentru obiectivul de investiții ,,RENOVARE CLĂDIRE PUBLICĂ ȘCOALA CU CLASELE I-IV, LOC. MURANI, NR.158, finanțat prin “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local”
439927.10.2023Proiect de Hotărâre
privind aprobarea implementarii proiectului “Înființare platformă comunală tip PC3 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna Pișchia, județul Timiș ” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, gestionat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investitia I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile – Subinvestiția I1.A-B-Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd
439516.10.2023Proiect de Hotărâre
privind vânzarea la licitație a terenului arabil nextravilan în suprafață de 3,18 ha, înscris în C.F. nr. 403136 Pișchia, cad A433/29
439827.10.2023Proiect de Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Înființare platformă comunală tip PC3 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna Pișchia, județul Timiș” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, gestionat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Componenta C3-Managementul deșeurilor, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile – Subinvestitia I1.A-B-Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd
438125.08.2023
Proiect de Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173300616/24.08.2017


438025.08.2023Proiect de Hotărâre
privind neasumarea responsabilității Comunei Pișchia cu privire la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în perioada 2023-2029 pentru unitățile de învățământ de pe raza Comunei Pișchia
437924.08.2023Proiect de Hotărâre
privind modificarea modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul bunurilor din domeniul privat al Comunei Pișchia, aflate în administrarea Consiliului Local, ca urmare a reevaluarii
437821.08.2023Proiect de Hotărâre
privind vânzarea la licitație publică a terenului arabil extravilan în suprafață de 3,2 ha, înscris în C.F. nr. 403191 Pișchia, cad. A189/1/11
437710.08.2023Proiect de Hotărâre
privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din de șeurile municipale practicate de către Retim Ecologic Service S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurata în Zona 1 a județilui Timiș , în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017
43767.08.2023Proiect de Hotărâre
privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidențială cu dotări și servicii publice” în comuna Pișchia, județul Timiș , pe suprafețele de teren înscrise în C.F.nr.404788 Pișchia și C.F.nr.404789 Pișchia
436215.06.2023Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 2000mp, înscris în C.F. nr. 408173 Pișchia
436115.06.2023Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 2.302mp, înscris în C.F. nr. 408831 Pișchia
43607.06.2023
Proiect de Hotărâre
privind stabilirea, indexarea cu rata inflației a impozitelor locale, a taxelor speciale și a amenzilor pentru anul 2024
435625.05.2023Proiect de Hotărâre
privind aprobarea soluționării favorabile a cererii Guvernului României, privind transmiterea imobilului reprezentând teren în suprafață de 6.048 mp, înscris în Cartea Funciară nr.408175 Pișchia, din domeniul public al comunei Pișchia în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Banat” al județului Timiș
435416.05.2023Proiect de Hotărâre
privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice, în comuna Pișchia, pe terenul înscris în C.F.nr.409334 Pișchia
434312.04.2023Proiect de Hotărâre
privind însușirea documentației de atribuire și aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului extravilan înscris în C.F.nr.404192 Pișchia
432810.02.2023Proiect de Hotărâre 
privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pișchia pentru anul 2023
432603.02.2023Proiect de Hotărâre 
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile februarie – aprilie 2023
432503.02.2023Proiect de Hotărâre
privind prima înscriere în cartea funciară a DE489/1/29
432403.02.2023Proiect de Hotărâre
privind aprobarea oportunității și necesității realizării ,,Serviciilor de proiectare faza DALI pentru obiectivul de investiție – Creșterea și dezvoltarea mobilității rurale în comuna Pișchia, prin modernizarea infrastructurii de transport”
432303.02.2023Proiect de Hotărâre
privind aprobarea utilizării sumelor neutilizate din Contractul nr. 37-ATM din 05.08.2021 în vederea finanțări unor proiecte de investiții
432203.02.2023Proiect de Hotărâre 
privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023
432103.02.2023Proiect de Hotărâre 
privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Comuna Pișchia, pentru implementarea proiectului “HUB de Servicii MMSS -SII MMSS COD MYSMIS 130963”
438923.12.2022Proiect de Hotărâre 
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 2000mp, înscris în C.F. nr. 408173 Pișchia
438419.12.2022Proiect de Hotărâre 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construirea creșă medie, sat Pișchia, comuna Pișchia, județul Timiș
438319.12.2022Proiect de Hotărâre
privind aprobarea Planului de Acțiuni și a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.461/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2023
437610.11.2022Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 1.933 mp, înscris în C.F. nr. 408832
437510.11.2022Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 2.302 mp, înscris în C.F. nr. 408831
437410.11.2022Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 300 mp, înscris în C.F. nr. 408285
437310.11.2022Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 901 mp, înscris în C.F. nr. 408283
437210.11.2022Proiect de Hotărâre 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și a amenzilor pentru anul 2023
434630.05.2022Proiect de Hotărâre
privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICES.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017
434313.05.2022Proiect de Hotărâre
privind participarea Comunei Pișchia la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local -Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete ( și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan”, aprobarea notei de fundamentare a investitiei și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Comuna Pișchia, județul Timiș”
433715.04.2022Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Bencecu de Sus, în suprafață de 3.444mp, înscris în C.F. nr. 408744 Pișchia
433615.04.2022Proiect de Hotărâre
privind însușirea documentației de atribuire și aprobarea concesionării prin licitație publică a unor imobile terenuri, proprietatea comunei Pișchia
43936.12.2021Proiect de Hotărâre
privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal “Zona rezidențială cu dotări și servicii publice” pe terenurile înscrise în C.F. nr. 401569 Pișchia și C.F. nr. 401570 Pișchia
438922.11.2021Proiect de Hotărâre
privind aprobarea Planului de Acțiuni și a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2022
43768.10.2021Proiect de Hotărâre
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și amenzilor pentru anul 2022
434419.04.2021 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2021
433924.03.2021Proiect de Hotărâre
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Pișchia, care va funcționa în anul școlar 2021-2022
433824.03.2021Proiect de Hotărâre
privind atribuirea unor terenuri, în folosință gratuită, tinerilor pentru unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15 / 2003
433724.03.2021 Proiect de Hotărâre
privind retragerea dreptului de proprietate asupra unor terenuri atribuite tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15 / 2003
432415.02.202321Proiect de Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Comuna Pișchia și Administrația Bazinală de Apă Banat – SGA Timiș
12.02.2021Proiect de Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile februarie-aprilie 2021
9.09.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Protocol pentru predarea amplasamentului destinat implementarii proiectului de investiție “Realizare baza sportivă – Sala de sport școlară, comuna Pișchia, județul Timiș”
455216.09.2020Proiect de Hotărâre
privind darea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Române Sălciua Nouă a terenului în suprafață de 2877 mp înscris în C.F. nr. 405631 Pișchia, nr.top. 1680-1690,1692,1694/17/137, situat în localitatea Sălciua Nouă, comuna Pișchia, judetul Timiș
454116.09.2020Proiect de Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință al imobilului nr.217, din localitatea Bencecu de Sus, numitei Hăngănuț Lenuța în calitate de chiriaș
454016.09.2020Proiect de Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință al imobilului nr.77, ap.1, din localitatea Bencecu de Sus, numitei Toader Andrada – Alisa în calitate de chiriaș
453916.09.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea listei de priorități și repartizarea unei locuințe sociale din fondul locativ de stat prin închiriere
453816.09.2020Proiect de Hotărâre
privind respingerea solicitării de atribuire a unei locuințe sociale, prin închiriere, din fondul locativ de stat
453704.09.2020Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan,categoria de folosință curți construcții, înscris în CF 403071, top.126-127/c, în suprafață de 1.230 mp,situat în intravilanul localității Pișchia,comuna Pișchia, proprietatea Comunei Pișchia
45374.09.2020Proiect de Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan,categoria de folosință construcții”, înscris în CF 403071,top.126-127/c, în suprafață de 1.230mp, situat în intravilanul localității Pișchia, comuna Pișchia, proprietatea Comunei Pișchia
453531.08.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea încheterii unui protocol de colaborare între Comuna Pișchia și A.B.A. Banat – SGA Timiș
435123.06.2020Proiect de Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anul 2020
434923.06.20202Proiect de Hotărâre
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Guță Horațiu-Nicolae, ca urmare a schimbării domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială
4347 4.06.2020 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local al Comunei Pișchia pe anul 2019
434804.06.2020Proiect de Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anului 2019
1908.05.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. nr. IG173301007 din 06.10.2017
1808.05.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea unei finanțări complementare pentru asigurarea cheltuielilor asociate procesului de invățământ preuniversitar de stat, în vederea gestionării unor situații de urgență, precum și aprobarea contractului  de management administrativ-financiar încheiat între directorul unităților de învățământ preuniversitar și primarul Comunei Pișchia
1708.05.2020Proiect de Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anului 2020
1608.05.2020Proiect de Hotărâre
privind modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pișchia nr.20 din 30.04.2020 privind achiziționarea a 50 tablete PC cu abonament Ia Internet pentru elevii defavorizați din Comuna Pișchia în vederea participării Ia activitățile de învățământ online desfășurate în afara orelor de clasă
1523.04.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173300420 din 08.08.2017
1423.04.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de Ia Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173300616 din 24.08.2017
1314.04.2020Proiect de Hotărâre
privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea studiilor de oportunitate, caietelor de sarcini și a regulamentelor de desfășurare a licitațiilor publice în vederea vânzării autovehiculului special N3 Renault  Midlurn SG gunoieră, cu număr  de înmatriculare TM33PCP și a Tractorului UTB650
1214.04.2020Proiect de Hotărâre
privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei Pișchia, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
1113.04.2020Proiect de Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședintele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile aprilie – iunie 2020
1018.03.2020Proiect de Hotărâre
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și a amenzilor pentru anul 2021
96.03.2020Proiect de Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul I al anului 2020
8 3.03.2020 Proiect de Hotărâre
privind atribuirea dreptului de folosință persoanelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 15 /2003  asupra parcelelor de teren în vederea construirii unor locuințe proprietate pcrsonală și respingerea unor cereri
7 21.02.202 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2020
6 21.02.202 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pișchia pentru anul 2020
5 07.02.2020 Proiect de Hotărâre
privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Pișchia și a Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotarârea nr.25/19.05.2004, prelungit prin Hotărârea nr.20/30.04.2014 până Ia intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General
405.02.2020Proiect de Hotărâre
privind aprobarea organizarii rețelei  școlare a unităților de învățământ  preuniversitar de stat a Comunei Pișchia, care va funcționa în anul  școlar 2020-2021
3 05.02.2020 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de catre RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurate în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr.2303/08.12.2017
2 27.01.2020 Proiect de Hotărâre
privind intabularea provizorie în cartea funciară a unor imobile având categoria de folosință “Drum de exploatare”
1 07.01.2020 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2019