0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Anunț concurs muncitor calificat – buldoexcavatorist

         Primăria Comunei Pişchia, judeţul Timiş, organizează concurs în data de 03.08.2022, pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, cu atribuții de buldoescavatorist în cadrul Compartimentului Administrativ.

         Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Pişchia, nr.261, în  zilele de 03.08.2022, ora 1000 – proba scrisă  şi 04.08.2022,  ora 1000 – interviul/proba practică.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul primăriei comunei Pișchia.

În vederea organizării examenului vă comunicăm:

 1. Condiţiile generale:

      – are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic european şi domiciliul în România;

       – cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

       – are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

       – are capacitate deplină de exerciţiu;

       – are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

       – nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 1. Condiţii specifice de participare la concurs prevăzute în fişa postului:

       -nivelul studiilor:gimnaziale sau medii;

       -vechime în muncă:minim 5 ani;

       -să dețină permis de conducător auto pentru categoriile C, BE, CE;

       -specializare–atestat/certificat de pregătire profesională pentru buldoexcavatorist sau Mașinist la mașini pentru terasamente;

–  alte condiţii prevăzute în fişa postului.

  3.Bibliografia:       

 • Legea nr.53/2003 – republică, privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr.319/2006 – privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr.1048/2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor  individuale de protecţie la locul de muncă.

          Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Comunei Pişchia, până la data de 25.07.2022 ora 16,00 cu următoarele documente :

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) curriculum vitae;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
 5. e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 6. f) cazier judiciar.

Informații suplimentare se pot obține la sediul primăriei comunei Pișchia, persoană de contact, inspector principal Melinte Marioara, tel/fax 0256234101. 

PRIMAR,

ING.SAS IOAN

 Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț Concurs muncitor calificat buldoexcavatorist