0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Licitatie publica pentru concesionarea Hb 1747, extravilan Bencecu de Jos, CF404192 Pischia

UAT Comuna PIȘCHIA, cu sediul in loc. PIȘCHIA, nr. 261, jud. Timis, CIF5481541, Tel/FAX: (+40) 256-234101; email primaria_pischia @yahoo.com, organizeaza licitatie publica pentru concesionarea terenului extravilan „Hb 1747” situat în extravilanul localității Bencecu de Jos, în suprafață de 58.976 mp., aflat in domeniul privat al Comunei Pișchia, înscris în C.F.nr.404192 Pișchia in vederea amenajarii unei locații pentru desfasurarea activității de pescuit sportiv și de agreement, sau întrebuințare economică similară. Durata initiala a concesiunii este de 32 de ani. Documentatia de atribuire se poate obtine in format electronic pe www.comunapischia.ro, sau in format fizic la sediul concedentului, in schimbul unei taxe de 100 lei (detalii la 0256234101). Concedentul va transmite răspunsul la orice clarificare, depusa in termen, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
Licitatia se va desfasura la data de 21.07.2023, ora 12.00. Ofertele trebuie depuse pana la data de 21.07.2023, ora 10.00, la sediul concedentului. Garantia de participare este de 1.456 lei. Valoarea minima a redeventei anuale este de 14.550,68 lei + TVA. Va fi desemnata castigatoare oferta cu celmai mare nivel al redeventei ofertat. Ofertele se redactează în limba română și se depun la sediul concedentului pana la data limita de depunere. Ofertantii nemultumiti de respingerea ofertei sau de un act al autoritatii au dreptul sa formuleze contestatie în termen de maxim 5 zile de la data luarii lacunostiinta a unui act de natura a-i vatama interesele legitime. Intanta competenta: Tribunalul Timiş, Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş, 0256.221.990, tr-timis-reg@just.ro

NOTĂ: urmare a solicitării de clarificări, înregistrată sub nr. 2017/06.07.2023, precizăm că – la licitație se pot înscrie deopotrivă persoane fizice sau juridice. Persoanele fizice nu este necesar să prezinte certificat de atestre fiscală emis de Ministerul Finanțelor publice, fiind suficient certificatul de atestare fiscală emis de administrația locală unde domiciliază ofertantul. Ulterior adjudecării, ofertantul persoană fizică declarat adjudecatar se poate organiza sub o formă legală pentru a putea realiza investțiile necesare îndeplinirii scopului concesionării. (06.07.2023)

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE:
hb 2 lici_12-06-2023-083842