Registrul pentru evidența hotărârilor de Consiliului Local

Nr.
crt.
Data Descriere hotărâre de consiliu local
1426.02.2021Hotărâre
pentru validarea Dispoziției nr. 128:28.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2020
1326.02.2021Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.73/10.05.2019 în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 162.000 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Construirea unei capele în localitatea Pișchia și a unei capele în localitatea Bencecu de Sus, comuna Pișchia, județul Timiș”
1226.02.2021Hotărâre
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.620,00 mii lei necesar plății ultimei tranșe a proiectului “Modernizare străzi în Comuna Pișchia, județul Timiș” – măsura 7.2
1126.02.2021Hotărâre
privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 400799 Pișchia în suprafață de 526000 mp
1026.02.2021Hotărâre
privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a dreptului de proprietate publică al Comunei Pișchia asupra drumurilor de exploatare DE219, DE222 și DE224 situate în extravilanul localității Murani, județul Timiș, în suprafață de 4740 mp
926.02.2021Hotărâre
privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de mebri în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pișchia
826.02.2021Hotărâre
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Pișchia în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Pișchia și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
726.02.2021Hotărâre
privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
626.02.2021Hotărâre
privind aprobarea schimbării denumirii proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 408329 Pișchia
526.02.2021Hotărâre
privind aprobarea transferului capacității energetice de distribuție și acordarea dreptului de uz și servitute asupra DE 432 aferent
426.02.2021Hotărâre
privind aprobarea Planului de Acțiuni și a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2021
316.02.2021Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Comuna Pișchia și Administrația Bazinală de Apă Banat – SGA Timiș
216.02.2021Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile februarie – aprilie 2021
107.01.2021Hotărâre
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2020
4827.11.2020Hotărâre
privind alegerea Viceprimarului Comunei Pișchia
4727.11.2020Hotărâre
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Pișchia în principalele domenii de activitate
4627.11.2020Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință dintre membrii Consiliului Local al comunei Pișchia pentru perioada noiembrie, decembrie 2020, ianuarie 2021
4519.10.2020Hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției în vederea depunerii cererii de finanțare și a implementării Proiectului ,,ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI PIȘCHIA” în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (FJC) pentru o economie digital și competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-invățare, e-incluziune, e­ cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului
4419.10.2020Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul IV al anului 2020
4324.04.2020Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul al III-lea al anului 2020
4224.09.2020Hotărâre
privind vânzarea cotei de 1:2 din spațiul cu destinației de locuință al imobilului nr. 140, din localitatea Bencecu de Sus. numitei Jianu Laura-Mihaela în calitate de chiriaș
4124.09.2020Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință constând în apartamentul nr. 2 situat în imobilul nr.129, localitatea Pișchia, numiților Radu Kristijan și Radu Dejan în calitate de chiriași
4024.09.2020Hotărâre
privind darea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Române Sălciua Nouă a terenului în suprafață de 2877 mp înscris în C.F. nr. 405631 Pișchia, nr.top.1680-1690, 1692, 1694/17/ l 37, situat în localitatea Sălciua Nouă, comuna Pișchia, județul Timiș
3924.09.2020Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință al imobilului nr. 217 din localitatea Bencecu de Sus, numitei Hăngănuț Lenuța în calitate de chiriaș
3824.09.2020Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință al imobilului nr. 77, ap. 1, din localitatea Bencecu de Sus, numitei Toader Andrada-Alisa în calitate de chiriaș
3724.09.2020Hotărâre
privind aprobarea listei de prioritați și repartizarea unei locuințe sociale din fondul locativ de stat prin închiriere
3624.09.2020Hotărâre
privind respingerea solicitării de atribuire a unei locuințe sociale, prin închiriere, din fondul locativ de stat
3524.09.2020Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan, categoria de folosință “curți construcții”, înscris în CF 403071, top. 126-127/c, în suprafață de 1.230 mp, situat în intravilanul localității Pișchia, comuna Pișchia, proprietatea Comunei Pișchia
3411.09.2020Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Protocol pentru predarea amplasamentului destinat implementarii proiectului de investiție realizare “Sala de sport școlară, comuna Pișchia, județul Timiș
332.09.2020Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul III al anului 2020
3231.08.2020Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între comuna Pișchia și Administrația Bazinală de Apă Banat -SGA Timiș
3131.07.2021Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a imobilului teren, categoria de folosință “arabil”, înscris în CF 408359, în suprafață de 800 mp, situat în intravilanul localității Murani, comuna Pișchia, proprietatea Comunei Pișchia
3031.07.2020Hotărâre
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și inițierii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție gaze naturale în comuna Pișchia, județul Timiș
2931.07.2020Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul III al anului 2020
28 30.06.2020 Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consilului Local al Comunei Pișchia din lunile iulie-septembrie 2020
27 30.06.2020 Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anului 2020
26 30.06.2020 Hotărâre
privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local al Comunei Pișchia pe anul 2019
2530.06.2020Hotărâre
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Guță Horațiu-Nicolae, ca urmare a schimbării domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială
2412.05.2020Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. nr. IG173301007 din 06.10.2017
2312.05.2020Hotărâre
privind aprobarea unei finanțări complementare pentru asigurarea cheltuielilor asociate procesului de invățământ preuniversitar de stat, în vederea gestionării unor situații de urgență, precum și aprobarea contractului  de management administrativ-financiar încheiat între directorul unităților de învățământ preuniversitar și primarul Comunei Pișchia
2212.05.2020Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anului 2020
2130.04.2020Hotărâre
privind achiziționarea a 2000 măști de protecție pentru persoanele defavorizate din Comuna Pișchia pentru prevenirea răspândirii COVID-19
2030.04.2020Hotărâre
privind achiziționarea a 50 tablete PC cu abonament la Internet pentru elevii defavorizați din Comuna Pișchia în vederea participării Ia activitățile de învățământ online desfășurate în afara orelor de clasă
19 30.04.2020 Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anului 2020
1830.04.2020Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173300616 din 24.08.2017
17 30.04.2020 Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173300420 din 08.08.2017
1630.04.2020Hotărâre
privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea studiilor de oportunitate, caietelor de sarcinii, a regulamentelor de desfășurare a licitațiilor publice în vederea vânzarii autovehiculului special N3 Renault Midlum SG gunoieră, cu nr. de înmatriculare TM 33 PCP și a Tractorului UTB650
1530.04.2020Hotărâre
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și amenzilor pentru anul 2021
1430.04.2020Hotărâre
privind atribuirea dreptului de folosință persoanelor care se încadreaza in prevederile Legii nr. 15 din 2003 asupra parcelelor de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală și respingerea unor cereri
1330.04.3030Hotărâre
privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor de Consiliu Local al Comunei Pișchia în situații excepționale, constate de autoritățile abilitate
1230.04.2020Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile aprilie-iunie 2020
1110.03.2020Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul I al anului 2020
10 28.02.2020 Hotărâre
privind organizarea anuală a Festivalului județean de recitare în grai bănățean Ionel Iacob-Bencei în prima sâmbătă a lunii decembrie
9 28.02.2020 Hotărâre
privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pișchia pentru anul 2020
8 28.02.2020 Hotărâre
privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2020 cu Anexa 1 și Anexa 2
7 28.02.2020 Hotărâre
prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Pișchia și a Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotărârea nr.25/19.05.2004 și prelungit prin Hotarârea nr.20/30.04.2014 până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General
6 28.02.2020 Hotărâre
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Pișchia, care va funcționa în anul școlar 2020-2021
528.02.2020Hotărâre
privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de catre RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurate in Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de deIegare prin concesiune a activitatii de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017
431.01.2020Hotărâre
privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor înscrise în C.F. nr. 408173 cu suprafața de 2.000 mp, C.F. nr. 408174 cu suprafață de 3.418 mp și C.F. nr. 408175 cu suprafață de 6.048 mp, situate în intravilanul localității Pișchia
3 31.01.2020 Hotărâre
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pișchia
2 31.01.2020 Hotărâre
privind intabularea provizorie în cartea funciară a unor imobile având categoria de folosință “Drum de exploatare”
1 9.01.2020 Hotărâre
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2019