0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Registrul pentru evidența hotărârilor de Consiliului Local

Nr.
crt.
Data Descriere hotărâre de consiliu local
2023
8613.11.2023Hotărâre
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pișchia începând cu 1 ianuarie 2024
8513.11.2023Hotărâre
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pișchia, începând cu luna noiembrie 2023
833.11.2023Hotărâre
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Pișchia nr.63/20.09.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici – Faza PT pentru obiectivul de investiții „RENOVARE CLĂDIRE PUBLICĂ: ȘCOALA CU CLASELE I-IV, LOC. MURANI, NR.158”, finanțat prin “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local”
7727.10.2023Hotărâre
privind aprobarea implementării proiectului “Înființare platformă comunală tip PC3 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna Pișchia, județul Timiș” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, gestionat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile – Subinvestiția I1.A-B-Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd
7627.10.2023Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Înființare platformă comunală tip PC3 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna Pișchia, județul Timiș” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, gestionat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Componenta C3–Managementul deșeurilor, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile – Subinvestiția I1.A-B-Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd
4830.06.2023Hotărâre
privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea nr. 13:22.02.2023 privind aprobarea completării anexei la Hotărârea nr. 20:02.04.2023
4730.06.2023Hotărâre
privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea nr. 13/22.02.2023 privind aprobarea Plan urbanistic Zonal – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice, în comuna Pișchia, pe terenul înscris în C.F. nr. 409334 Pișchia
4626.06.2023Hotărâre
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în comuna Pișchia, judetul Timiș” finanțat prin Programul National de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local
4523.06.2023Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul II al anului 2023
4420.06.2023Hotărâre
privind trecerea unor imobile din domeniul public al Comunei Pișchia în domeniul public al Județului Timiș în vederea clasării traseului drumului comunal DC 52 ca drum județean
4320.06.2023Hotărâre
privind aprobarea schimbării destinației imobilului înscris în CF 401777-C1-U2 Pișchia și sistarea condominiului din CF 401777-C1 Pișchia
4220.06.2023Hotărâre
privind aprobarea trecerii imobilului înscris în CF 402219 Pișchia în domeniul public al Comunei Pișchia
4131.05.2023Hotărâre
4031.05.2023Hotărâre
privind aprobarea delegării dreptului de depunere a cererii de finanțare Județului Timiș, prin Consiliul Judetean Timiș, în vederea implementării și monitorizării proiectului “Microbuze electrice pentru elevi, judetul Timiș”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în România – linia de finanțare Investiția IO “Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”
3931.05.2023Hotărâre
privind reglementarea situației juridice prin constatarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Pișchia a imobilului cu nr.top.102-103/3, înscris în C.F.nr.402948 Pișchia
3831.05.2023Hotărâre
privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a dreptului de proprietate privată al Comunei Pișchia asupra imobilului cu nr.cad.Cv5Ps2 situat în intravilanul localității Murani, județul Timiș, în suprafață de 4.814 mp
3731.05.2023Hotărâre
pentru aprobarea soluționării favorabile a cererii Guvernului României, privind transmiterea imobilului reprezentând teren în suprafață de 6.048 mp, înscris în Cartea Funciară nr.408175 Pișchia, din domeniul public al comunei Pișchia în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Banat” al județului Timiș
3631.05.2023Hotărâre
privind însușirea documentației de atribuire și aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului extravilan înscris în C.F. nr. 404192 Pișchia
3522.05.2023Hotărâre
privind aprobarea actualizării valorii de investiție a proiectului “Construirea unei gradinițe in localitatea Pișchia și a unei gradinițe în localitatea Bencecu de Sus, comuna Pișchia, judetul Timiș”
348.05.2023Hotărâre
privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Pișchia nr. 32/05.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,RENOVARE CLADIRE PUBLICĂ: $COALA CU CLASELE I-IV, LOCALITATEA MURANI, NR.158″, finanțat prin “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 -Fondul local”
335.05.2023Hotărâre
privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș și Comuna Pișchia
325.05.2023Hotărâre
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,RENOVARE CLADIRE PUBLICĂ: ȘCOALA CU CLASELE I-IV, LOCALITATEA MURANI, NR.158″, finanțat prin “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local”
315.05.2023Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural -IFN S.A. nr. IG173300616/24.08.2017
305.05.2023Hotărâre
privind aderarea și includerea teritoriului comunei Pișchia la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ LUNCA MUREȘULUI DE JOS pentru obținerea sprijinului pregătitor, pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027
2926.04.2023Hotărâre
pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local Pișchia nr.67/27.12.2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea unor activități necesare Comunei Pișchia, în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale
2826.04.2023Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședintele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile mai – iulie 2023
2726.04.2023Hotărâre
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pișchia
2620.04.2023Hotărâre
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico­ economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Creșterea și dezvoltarea mobilității rurale în comuna Pișchia, prin modernizarea infrastructurii de transport” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
2520.04.2023Hotărâre
privind participarea Școlii Gimnaziale Pișchia la proiectul cu titlul “Campanie de conștientizare și educație pentru protectia mediului la nivelul comunei Pișchia
24 30.03.2023Hotărâre
privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Pișchia, județul Timiș
2330.03.2023Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul I al anului 2023
2230.03.2023Hotărâre
privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Comuna Pișchia, pentru implementarea proiectului “HUB de Servicii MMSS -SII MMSS COD MYSMIS 130963”
2121.03.2023Hotărâre
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Pișchia a terenului extravilan în suprafață de 499.900 mp, înscris în C.F.nr.409651 Pișchia
2015.03.2023Hotărâre
privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.2 al Hotărârii Consiliului Local Pișchia nr. 63/29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ a obiectivului de investiție “Creșterea și dezvoltarea mobilității rurale în comuna Pișchia, prin modernizarea infrastructurii de transport”
1915.03.2023Hotărâre
privind participarea Comunei Pișchia la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta Cl5 – Educație – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unitatilor conexe” și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA COMUNEI PlȘCHIA, JUDEȚUL TIMIȘ”
182.03.2023Hotărâre
privind completarea Hotărârii Consiliului Local Pișchia nr. 9 din 22.02.2023 privind aprobarea alipirii unor imobile
1728.02.2023Hotărâre
privind însușirea Documentației de atribuire și aprobării concesionării prin licitație publică a imobilului înscris în CF 408998 Pișchia, în suprafață de 3907 mp, constând în teren arabil intravilan situat în localitatea Murani, nr. 385, proprietatea privată a Comunei Pișchia
1628.02.2023Hotărâre
privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pișchia pentru anul 2023
1528.02.2023Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 2.000 mp, înscris în C.F.nr.408173 Pișchia
1428.02.2023Hotărâre
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Pișchia, care va funcționa în anul școlar 2023-2024
1322.02.2023Hotărâre
privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local Pișchia nr. 20 din 2 aprilie 2021
1222.02.2023Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului ,,Amenajare ansamblu multifuncțional, organizare eveniment, la Căminul Cultural din localitatea Pișchia”
1122.02.2023Hotărâre
privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 401075 Pișchia
1022.02.2023Hotărâre
privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF 404866 Pișchia
922.02.2023Hotărâre
privind aprobarea alipirii unor imobile
815.02.2023Hotărâre
privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 404978 Pișchia
715.02.2023Hotărâre
privind prima înscriere în. cartea funciară a imobilului cu nr.cad. CCI1989 Comuna Pișchia, localitatea Bencecu de Jos
607.02.2023Hotărâre
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Pișchia a terenului intravilan în suprafață de 6.048mp, înscris în CF nr. 408175 Pișchia, cu nr. cad.408175
507.02.2023Hotărâre
privind prima înscriere în cartea funciară a DE489/1/29
407.02.2023Hotărâre
privind aprobarea oportunității și necesității realizării ,,Serviciilor de proiectare faza DALI pentru obiectivul de investiție – Creșterea și dezvoltarea mobilității rurale în comuna Pișchia, prin modernizarea infrastructurii de transport”
307.02.2023Hotărâre
privind aprobarea utilizării sumelor neutilizate din Contractul nr. 37-ATM din 05.08.2021 în vederea finanțări unor proiecte de investiții
207.02.2023Hotărâre
privind privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023
107.02.2023Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile februarie – aprilie 2023


2022
6827.12.2022Hotărâre
privind constatarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Pișchia a imobilului înscris în C.F.nr.408361 Pișchia constând în teren intravilan în suprafață de 1.370 mp, cu două locuințe în regim parter și o anexă
6727.12.2022Hotărâre
privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea unor activități necesare Comunei Pișchia, în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale
6627.12.2022Hotărâre
privind predarea către Ministerul Dezvolăarii Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Proiect tip – Construire creșă medie, sat Pișchia, comuna Pișchia, județul Timiș”
6527.12.2022Hotărâre
privind aprobarea Planului de Acțiuni și a Lucrarilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2023
6427.12.2022Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 1.933 mp, înscris în C.F.nr.408832 Pișchia
6327.12.2022Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 2.302 mp, înscris în C.F.nr.408831 Pișchia
6227.12.2022Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 300 mp, înscris în C.F.nr.408285 Pișchia
6127.12.2022Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pișchia, în suprafață de 901 mp, înscris în C.F.nr.408283 Pișchia
6027.12.2022Hotărâre
privind stabilirea, indexarea cu rata inflației/rata de schimb a monedei euro a impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și a amenzilor pentru anul 2023
5922.12.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2022
5821.12.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul IV al anului 2022
5719.12.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul IV al anului 2022
5529.11.2022Hotărâre
privind constatarea apartenenței la domeniul public al Comunei Pișchia a imobilului înscris în C.F.nr.406641 Pișchia constând în teren intravilan în suprafață de 57.198 mp
5429.11.2022Hotărâre
privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate și trecerea în domeniul public al Comunei Pișchia a unor imobile cu destinație de “drum”
5329.11.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul IV al anului 2022
5224.11.2022Hotărâre
privind aprobarea transferului mijloacului fix “microbuz” destinat transportului școlar, din gestiunea U.A.T. Comuna Pișchia, Județul Timiș, în gestiunea U.A.T. Comuna Dumbrăvița, Județul Timiș
5110.11.2022Hotărâre
privind implementarea proiectului de investiție Achiziționarea sistem de supraveghere video în comuna Pischia, județul Timiș
5010.11.2022Hotărâre
privind aprobarea proiectului de investiție Achiziționarea sistem de supraveghere video în comuna Pischia, județul Timiș
493.11.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul IV al anului 2022
4831.10.2022Hotărâre
privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Pișchia, județul Timiș
4731.10.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul IV al anului 2022
4631.10.2022Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile noiembrie 2022 – ianuarie 2023
4531.10.2022Hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș
4426.10.2022Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii perioadei de utilizare a creditului acordat potrivit Contractului nr.37-ATM/ 05.08.2021 încheiat intre Comuna Pișchia și Banca de Export-Import a României EximBank S.A.
4311.10.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul IV al anului 2022
4230.09.2022Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.nr.IG17330I 007/06.10.2017
4130.09.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrele III și IV ale anului 2022
4012.08.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul III al anului 2022
3912.08.2022Hotărâre
privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pronire pentru vânzarea prin licitație a masei lemnoase pe picior, provenită din fondul forestier proprietate publică
3812.08.2022Hotărâre
privind reglementarea situației juridice a imobilului cu nr.top.322-323/b , înscris în C.F.nr.408624 Pișchia
3712.08.2022Hotărâre
privind aprobarea studiului de oportunitate și evaluarea unor imobile, proprietatea privată a Comunei Pișchia, în vederea vânzării prin licitație publică
3612.08.2022Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință situat în localitatea Pișchia, nr. 49, numitului Avornicesei Mihai, în calitate de chiriaș
3512.08.2022Hotărâre
privind aprobarea prelungirii valabilității Scrisorii de Garanție nr.73/10.05.2019 emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN
3412.08.2022Hotărâre
privind modificarea structurii organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Pișchia
339.08.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2022
3221.07.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local, bugetului de credite și a listei de investiții pe trimestrul III al anului 2022
3121.07.2022Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile august – octombrie 2022
3021.07.2022Hotărâre
privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICES.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona I a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017
2922.06.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și lista de investiții pe trimestrul II al anului 2022
2814.06.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local, credite interne și lista de investiții pe trimestrul II al anului 2022
273.06.2022Hotărâre
privind privind participarea Comunei Pișchia la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale “, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ,,RENOVARE CLĂDIRE PUBLICĂ: ȘCOALA CU CLASELE I-IV LOC.MURANI, NR.158”
262.06.2022Hotărâre
privind participarea Comunei Pișchia la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunăți serviciile publice prestate la nivelul uniăților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ,,RENOVARE CLADIRE PUBLICĂ: ȘCOALA CU CLASELE I-IV LOC.MURANI, NR.158″
252.06.2022Hotărâre
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Comunei Pișchia în Adunarea Generala ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș
24 24.05.2022 Hotărâre
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Reabilitare dispensar medical în mediul rural în localitatea Pișchia, comuna Pișchia, județul Timiș”
23 24.05.2022 Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Bencecu de Sus, în suprafață de 3.444 mp, înscris în C.F.nr.408744 Pișchia
2224.05.2022Hotărâre
privind însușirea documentației de atribuire și aprobarea concesionării prin licitație publică a unor imobile terenuri, proprietatea comunei Pișchia
2113.05.2022Hotărâre
privind participarea Comunei Pișchia la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel/local/metropolitan”, aprobarea notei de fundamentare a investitiei și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete in Comuna Pișchia, județul Timiș”
20 26.04.2022 Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.nr.lG173301007/06.10.2017
19 26.04.2022 Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr.IG173300616/24.08.2017
18 26.04.2022 Hotărâre
privind acceptarea sumei aferente despăgubirii suprafețelor situate pe raza comunei Pișchia, care sunt cuprinse în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Drum de legatură Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN69”
1726.04.2022Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile mai – iulie 2022
1619.04.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local, credite interne și lista de investiții pe trimestrul II al anului 2022
1504.04.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local, credite interne și lista de investiții pe trimestrul II al anului 2022
1404.04.2022Hotărâre
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ a obiectivului de investiție “Înființare distribuție gaze naturale în comuna Pișchia cu satele aparținătoare Pișchia, Murani, Bencecu de Sus și Bencecu de Jos, județul Timiș, prin extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale presiune redusă existente pe teritoriul comunei Giarmata”
1328.02.2022Hotărâre
privind rectificarea bugetului local, credite interne și lista de investiții pe trimestrul I al anului 2022
1228.02.2022Hotărâre
privind însușirea consumurilor de resurse materiale cumulate aferente lucrărilor de decolmatare a pârâului Bacin, conform Protocolului de colaborare incheiat cu Administratia Bazinala de Apă Banat – Sistemul de Gospodărire a Apelor Timiș
1128.02.2022Hotărâre
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Pișchia, care va funcționa în anul școlar 2022-2023
1011.02.2022Hotărâre
privind participarea Comunei Pișchia la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncarcare pentru vehicule electrice în localități’ și aprobarea indicatorilor tehnico-economic și ai proiectului “AMPLASARE STAȚII DE REÎNCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE  ÎN COMUNA PlȘCHIA, JUDEȚUL TIMIȘ”
911.02.2022Hotărâre
privind aprobarea cedării folosinței gratuite a unei suprafețe de teren, în favoarea Ministerului Afacerilor Interne
811.02.2022Hotărâre
privind însușirea Raportului de evaluare, a Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini și Regulamentului de desfășurare a licitației, în vederea vânzării prin licitație publică a autovehiculului marca Opel model Mokka, proprietatea Comunei Pișchia
711.02.2022Hotărâre
privind aprobarea prelungirii valabilității Scrisorii de Garanție nr. 73 din 10.05.2019 emisă de FNGCIMM SA IFN
611.02.2022Hotărâre
privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2022
527.02.2022Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile februarie-aprilie 2022
427.01.2022Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință, apartamentul nr.2 al imobilului nr. 129, situat în localitatea Pișchia, numiților Radu Kristijan și Radu Dejan în calitate de chiriași
327.01.2022Hotărâre
privind aprobarea dezlipirii unor imobile
227.01.2022Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință situat în localitatea Pișchia, nr. 86, ap.2, numitei Cionca Alexandra Cosmina, în calitate de chiriaș
1 5.01.2022 Hotărâre
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local din anul 2021
2021
7629.12.2021Hotărâre
privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială cu dotări și servicii publice” pe terenurile înscrise în C.F. nr. 401569 Pișchia și C.F. nr. 401570 Pișchia
7529.12.2021Hotărâre
privind aprobarea Planului de Acțiuni și a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 41 din 2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2022
7427.12.2021Hotărâre
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și amenzilor pentru anul 2022
7327.12.2021Hotărârea
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul IV al anului 2021
7221.12.2021Hotărârea
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul IV al anului 2021
708.12.2021Hotărârea
privind aprobarea proiectului pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Pișchia, care va funcționa în anul școlar 2022-2023
6908.12.2021Hotărâre
privind însușirea soluției preliminare de Plan Urbanistic General al comunei Pișchia
6626.11.2021Hotărâre
privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a dreptului de proprietate privată al Comunei Pișchia asupra imobilului cu nr.cad. Cv2Cc3A4 situat în intravilanul localității Bencecu de Sus, județul Timiș , în suprafață de 2646 mp
6529.10.2021Hotărâre
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ a obiectivului de investiție “Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Pișchia, județul Timiș”
6429.10.2021Hotărâre
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ a obiectivului de investiție “Înființare rețea de apă uzată în satele Murani, Bencecu de Sus și Bencecu de Jos, comuna Pișchia, judetul Timiș’
6329.10.2021Hotărâre
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ a obiectivului de investiție “Creșterea și dezvoltarea mobilității rurale în comuna Pișchia, prin modernizarea infrastructurii de transport”
6229.10.2021Hotărâre
privind reglementarea situației juridice prin constatarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Pișchia a imobilului cu nr.top. 961-984/6 înscris în C.F. nr.408241 Pișchia
6129.10.2021Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul IV al anului 2021
6029.10.2021Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile noiembrie 2021 – ianuarie 2022
5929.10.2021Hotărâre
privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pișchia, județul Timiș
5826.10.2021Hotărâre
privind implementarea proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE DIN BENCECU DE SUS, COMUNA PIȘCHIA, JUDETUL TIMIȘ”
5726.10.2021Hotărâre
privind aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice de avizare a lucrărilor de intervenție pentru realizarea investiției ,,CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE DIN BENCECU DE SUS, COMUNA PIȘCHIA, JUDEȚUL TIMIȘ”
5618.10.2021Hotărâre
privind privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173300420/08.08.2017
5529.09.2021Hotărâre
privind aprobarea înscrierii în C.F. nr. 403378 a suprafeței real măsurate de 4034 mp și a reapartamentarii construcțiilor, conform documentației tehnice cadastrale întocmită de S.C.AB-CAD S.R.L.
5429.09.2021Hotărâre
privind renunțarea la Acordul de cooperare încheiat între Comuna Pișchia și Filiala Județeană Timiș a Asociației Comunelor din România, privind activitatea de audit public intern
5329.09.2021Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul III și IV al anului 2021
5229.09.2021Hotărâre
privind aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul și Actul constitutiv ale ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE DEȘEURI TIMIȘ
4824.08.202Hotărâre
privind modificarea și completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local Pișchia nr. 51 din 08.12.2020 privind aprobarea proiectului de investiție “Înjiințare distribuție gaze naturale în comuna Pișchia cu satele aparținătoare Pișchia, Murani, Bencecu de Sus și Bencecu de Jos, Jud.Timiș, prin extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale presiune redusă existente pe teritoriul comunei Giarmata” și aprobarea documentației tehnico-economice
4724.08.2021Hotărâre
privind rectificarea bugetului local, credite interne și a listei de investiții pe trimestrul III al anului 2021
4624.08.2021Hotărâre
privind aprobarea contractării unui împrumut necesar asigurării sumelor reprezentând contribuție proprie și cheltuieli neeligibile aferente proiectului de investiție “Înființare distribuție gaze naturale în comuna Pișchia în satele aparținătoare Pișchia, Murani, Bencecu de Sus și Bencecu de Jos, Jud.Timiș prin extinderea retelei de distribuție a gazelor naturale presiune redusă existente pe teritoriul comunei Giarmata”

4516.08.2021Hotărâre
privind rectificarea bugetului local, credite interne și a listei de investiții pe trimestrul III al anului 2021
4411.08.2021Hotărâre
privind rectificarea bugetului local, credite interne și a listei de investiții pe trimestrul III al anului 2021
432.08.2021Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul III al anului 2021
422.08.2021Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile august – octombrie 2021
4127.07.2021Hotărâre
privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Pișchia
4022.07.2021Hotărâre
privind angajarea facilității de finanțare pentru investiții, în sumă de 3 milioane lei, de la Banca de Export Import a României EximBank S.A., precum și acceptul privind constituirea garanțiilor pe veniturile proprii și ipoteca mobiliară asupra conturilor deschise la EximBank S.A. în vederea garantării creditului
3916.07.2021Hotărâre
privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Pișchia
3816.07.2021Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul III al anului 2021
3705.07.2021Hotărâre
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea ‘Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020″
3630.06.2021Hotărâre
privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Pișchia
3530.06.2021Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe trimestrul II al anului 2021
3430,06.2021Hotărâre
privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a dreptului de proprietate privată al Comunei Pișchia asupra imobilului cu nr.cad.Cv13Ps102 situat în intravilanul localității Pișchia, județul Timiș, în suprafață de 4235 mp
3330.06.2021Hotărâre
privind reglementarea situatiei juridice prin constatarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Pișchia a imobilelor cu nr.top.1680-1690, 1692, 1694/17/77/, înscris în C.F.nr.403151 Pișchia și nr.top.1680-1690, 1692,1694/17/121, înscris în C.F. nr. 404475 Pișchia
3216.06.2021Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anului 2021
3117.05.2021Hotărâre
privind aprobarea condițiilor esențiale pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului intravilan înscris în C.F.nr.403071(nr. nou 408537) Pișchia, top. 126- 127/c (nr. Nou 408537), în suprafață de 1.211 mp, situat în localitatea Pișchia, comuna Pișchia, în favoarea adjudecatarului procedurii de licitație
3017.05.2021Hotărâre
privind aprobarea actualizarii principalilor indicatori tehnico-economici ai Proiectului ” ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI PIȘCHIA” depus în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritara 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e­ sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului
2911.05.2021Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2021
2810.05.2021Hotărâre
privind atestarea la domeniul public al imobilului cu nr. top. 163-165, în suprafață de 2877 mp, situat în localitatea Bencecu de Sus, având nr. de conscriere vechi 86.87, precum și aprobarea actualizării datelor imobilului, o dată cu prima înscriere într-o carte funciară nouă, în ceea ce privește descrierea construcției și numărul de conscriere
2710.05.2021Hotărâre
privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2021 pe trimestrul I
2610.05.2021Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință dintre membrii Consiliului Local al comunei Pișchia pentru perioada mai, iunie și iulie 2021
2528.04.2021Hotărâre
privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – Construire ,,Sala de sport școlară” din sat Pișchia, nr.17, comuna Pișchia, județul Timiș
2421.04.2021Hotarâre
privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2021

2316.04.2021Hotarâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173301007 /06 .10.2017
2216.04.2021Hotarâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173300616 /24 .08.2017
2116.04.2021Hotarâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173300420/08.08.2017
202.04.2021Hotarâre
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei
1930.03.2021Hotarâre
aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Pișchia, care va funcționa în anul școlar 2021-2022
1830.03.2021Hotarâre
privind atribuirea unor terenuri, în folosință gratuită, tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
1730.03.2021Hotarâre
privind retragerea dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
1611.03.2021Hotarâre
privind reglementarea situației juridice prin constatarea apartenenței la domeniul public al Comunei Pișchia a imobilului cu nr. cadastral 403515, înscris în C.F. nr. 403515 Pișchia
155.03.2021Hotarâre
privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
1426.02.2021Hotărâre
pentru validarea Dispoziției nr. 128:28.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2020
1326.02.2021Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.73/10.05.2019 în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 162.000 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Construirea unei capele în localitatea Pișchia și a unei capele în localitatea Bencecu de Sus, comuna Pișchia, județul Timiș”
1226.02.2021Hotărâre
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.620,00 mii lei necesar plății ultimei tranșe a proiectului “Modernizare străzi în Comuna Pișchia, județul Timiș” – măsura 7.2
1126.02.2021Hotărâre
privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 400799 Pișchia în suprafață de 526000 mp
1026.02.2021Hotărâre
privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a dreptului de proprietate publică al Comunei Pișchia asupra drumurilor de exploatare DE219, DE222 și DE224 situate în extravilanul localității Murani, județul Timiș, în suprafață de 4740 mp
926.02.2021Hotărâre
privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de mebri în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pișchia
826.02.2021Hotărâre
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Pișchia în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Pișchia și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
726.02.2021Hotărâre
privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
626.02.2021Hotărâre
privind aprobarea schimbării denumirii proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 408329 Pișchia
526.02.2021Hotărâre
privind aprobarea transferului capacității energetice de distribuție și acordarea dreptului de uz și servitute asupra DE 432 aferent
426.02.2021Hotărâre
privind aprobarea Planului de Acțiuni și a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2021
316.02.2021Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Comuna Pișchia și Administrația Bazinală de Apă Banat – SGA Timiș
216.02.2021Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile februarie – aprilie 2021
107.01.2021Hotărâre
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2020
2020
4827.11.2020Hotărâre
privind alegerea Viceprimarului Comunei Pișchia
4727.11.2020Hotărâre
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Pișchia în principalele domenii de activitate
4627.11.2020Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință dintre membrii Consiliului Local al comunei Pișchia pentru perioada noiembrie, decembrie 2020, ianuarie 2021
4519.10.2020Hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției în vederea depunerii cererii de finanțare și a implementării Proiectului ,,ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI PIȘCHIA” în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (FJC) pentru o economie digital și competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-invățare, e-incluziune, e­ cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului
4419.10.2020Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul IV al anului 2020
4324.04.2020Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul al III-lea al anului 2020
4224.09.2020Hotărâre
privind vânzarea cotei de 1:2 din spațiul cu destinației de locuință al imobilului nr. 140, din localitatea Bencecu de Sus. numitei Jianu Laura-Mihaela în calitate de chiriaș
4124.09.2020Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință constând în apartamentul nr. 2 situat în imobilul nr.129, localitatea Pișchia, numiților Radu Kristijan și Radu Dejan în calitate de chiriași
4024.09.2020Hotărâre
privind darea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Române Sălciua Nouă a terenului în suprafață de 2877 mp înscris în C.F. nr. 405631 Pișchia, nr.top.1680-1690, 1692, 1694/17/ l 37, situat în localitatea Sălciua Nouă, comuna Pișchia, județul Timiș
3924.09.2020Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință al imobilului nr. 217 din localitatea Bencecu de Sus, numitei Hăngănuț Lenuța în calitate de chiriaș
3824.09.2020Hotărâre
privind vânzarea spațiului cu destinație de locuință al imobilului nr. 77, ap. 1, din localitatea Bencecu de Sus, numitei Toader Andrada-Alisa în calitate de chiriaș
3724.09.2020Hotărâre
privind aprobarea listei de prioritați și repartizarea unei locuințe sociale din fondul locativ de stat prin închiriere
3624.09.2020Hotărâre
privind respingerea solicitării de atribuire a unei locuințe sociale, prin închiriere, din fondul locativ de stat
3524.09.2020Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan, categoria de folosință “curți construcții”, înscris în CF 403071, top. 126-127/c, în suprafață de 1.230 mp, situat în intravilanul localității Pișchia, comuna Pișchia, proprietatea Comunei Pișchia
3411.09.2020Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Protocol pentru predarea amplasamentului destinat implementarii proiectului de investiție realizare “Sala de sport școlară, comuna Pișchia, județul Timiș
332.09.2020Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul III al anului 2020
3231.08.2020Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între comuna Pișchia și Administrația Bazinală de Apă Banat -SGA Timiș
3131.07.2020Hotărâre
privind vânzarea prin licitație publică a imobilului teren, categoria de folosință “arabil”, înscris în CF 408359, în suprafață de 800 mp, situat în intravilanul localității Murani, comuna Pișchia, proprietatea Comunei Pișchia
3031.07.2020Hotărâre
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și inițierii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție gaze naturale în comuna Pișchia, județul Timiș
2931.07.2020Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul III al anului 2020
28 30.06.2020 Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consilului Local al Comunei Pișchia din lunile iulie-septembrie 2020
27 30.06.2020 Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anului 2020
26 30.06.2020 Hotărâre
privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local al Comunei Pișchia pe anul 2019
2530.06.2020Hotărâre
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Guță Horațiu-Nicolae, ca urmare a schimbării domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială
2412.05.2020Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. nr. IG173301007 din 06.10.2017
2312.05.2020Hotărâre
privind aprobarea unei finanțări complementare pentru asigurarea cheltuielilor asociate procesului de invățământ preuniversitar de stat, în vederea gestionării unor situații de urgență, precum și aprobarea contractului  de management administrativ-financiar încheiat între directorul unităților de învățământ preuniversitar și primarul Comunei Pișchia
2212.05.2020Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anului 2020
2130.04.2020Hotărâre
privind achiziționarea a 2000 măști de protecție pentru persoanele defavorizate din Comuna Pișchia pentru prevenirea răspândirii COVID-19
2030.04.2020Hotărâre
privind achiziționarea a 50 tablete PC cu abonament la Internet pentru elevii defavorizați din Comuna Pișchia în vederea participării Ia activitățile de învățământ online desfășurate în afara orelor de clasă
19 30.04.2020 Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul II al anului 2020
1830.04.2020Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173300616 din 24.08.2017
17 30.04.2020 Hotărâre
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr. IG173300420 din 08.08.2017
1630.04.2020Hotărâre
privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea studiilor de oportunitate, caietelor de sarcinii, a regulamentelor de desfășurare a licitațiilor publice în vederea vânzarii autovehiculului special N3 Renault Midlum SG gunoieră, cu nr. de înmatriculare TM 33 PCP și a Tractorului UTB650
1530.04.2020Hotărâre
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și amenzilor pentru anul 2021
1430.04.2020Hotărâre
privind atribuirea dreptului de folosință persoanelor care se încadreaza in prevederile Legii nr. 15 din 2003 asupra parcelelor de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală și respingerea unor cereri
1330.04.3030Hotărâre
privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor de Consiliu Local al Comunei Pișchia în situații excepționale, constate de autoritățile abilitate
1230.04.2020Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Pișchia din lunile aprilie-iunie 2020
1110.03.2020Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pișchia pe trimestrul I al anului 2020
10 28.02.2020 Hotărâre
privind organizarea anuală a Festivalului județean de recitare în grai bănățean Ionel Iacob-Bencei în prima sâmbătă a lunii decembrie
9 28.02.2020 Hotărâre
privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pișchia pentru anul 2020
8 28.02.2020 Hotărâre
privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2020 cu Anexa 1 și Anexa 2
7 28.02.2020 Hotărâre
prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Pișchia și a Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotărârea nr.25/19.05.2004 și prelungit prin Hotarârea nr.20/30.04.2014 până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General
6 28.02.2020 Hotărâre
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Pișchia, care va funcționa în anul școlar 2020-2021
528.02.2020Hotărâre
privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de catre RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurate in Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de deIegare prin concesiune a activitatii de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017
431.01.2020Hotărâre
privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor înscrise în C.F. nr. 408173 cu suprafața de 2.000 mp, C.F. nr. 408174 cu suprafață de 3.418 mp și C.F. nr. 408175 cu suprafață de 6.048 mp, situate în intravilanul localității Pișchia
3 31.01.2020 Hotărâre
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pișchia
2 31.01.2020 Hotărâre
privind intabularea provizorie în cartea funciară a unor imobile având categoria de folosință “Drum de exploatare”
1 9.01.2020 Hotărâre
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2019